کنفرانس جهان کبود(مدیریت خویشتن بر پایه قوانین کوانتوم)


business سالن برگزاری: مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری بوشهر
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: نامشخص
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر خیابان چمران(چهارباندی ) سالن مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری