هِزار تویِ ذهِن


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 150000
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری