سَمنک بوی بهار است


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 10000 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری