جهاز جنی


business سالن برگزاری: مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی
personشهر برگزاری: تبریز

monetization_on قیمت: 15 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09037037461

room آدرس: بوشهر.میدان رئیسعلی دلواری؛مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی