بتانفر و شودایت


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 10 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: 09178231951

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری

نمایش بتانفر و شودایت

کارگردان: احسان پوزال

مکان: بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری؛پلاتو استاد امیری

زمان : ۲۶ الی ۲۸ اردیبهشت  ساعت ۲۱