سرسام زیبا


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: 10 هزار تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری

سرسام زیبا

کارگردان : فاطمه آهنگ

نویسنده : مرتضی مهیار

تاریخ : ۳۱ الی ۳ خردادماه ۹۸

مکان : بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری مجموعه تئاتر شهر پلاتو استاد امیری