استخوان های سبک


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: نامشخص
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری

استخوان های سبک 

نویسنده : احمد آرام

کارگردان : محمد دهقانی

تاریخ : ۸ و ۹ و ۱۰ خردادماه

زمان : ساعت ۲۱

مکان : بوشهر،مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد امیری