میراکل


business سالن برگزاری: پلاتو استاد صغیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: ۱۵،۰۰۰تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر؛مجتمع فرهنگی هنری ؛پلاتو استاد صغیری

طراح و کارگردان: سیدرضا علوی