کوچه مختار بود و ساسان وسیمین


business سالن برگزاری: مکان مجتمع فرهنگی هنری - پلاتو امیری
personشهر برگزاری: بوشهر

monetization_on قیمت: ۳۰،۰۰۰ تومان
phonelink_ring تلفن هماهنگی و پشتیبانی: نامشخص

room آدرس: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری

برگزيده سى و مين جشنواره تئاتر استانى بوشهر
بازيگرى اول زن و مرد جشنواره

عکس پوریا بهرام نژاد